Regulamin korzystania z serwisu pawelczerwinski.com

1.INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pawelczerwinski.com prowadzonego przez firmę  Czerwińscy Spółka Cywilna, NIP: 7272831316, REGON: 380356372, e-mail: kontakt@pawelczerwinski.com oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem pawelczerwinski.com/regulamin;
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem pawelczerwinski.com, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
  5. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
  6. Właściciel Czerwińscy Spółka Cywilna, NIP: 7272831316, REGON: 380356372, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
 3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

1.      kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,

 1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy: 60-166 Poznań, KRS: 0000274399 .
 2. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności, lub w przypadku rejestracji na webinar, w dniu przeprowadzenia webinaru.
 3. Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa.
 4. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
 5. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
 6. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Produktu elektronicznego  dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, bądź dostępu do webinaru, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu  go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Właściciel Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres kontakt@pawelczerwinski.com lub listownie na adres Właściciela.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2020 roku.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin stacjonarnego szkolenia z flipowania

 

§1.Ogólne informacje

 1. Organizatorem Szkolenia jest Czerwińscy Spółka Cywilna, NIP: 7272831316, REGON: 380356372.
 2. Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza Uczestnika lub Uczestników Szkolenia.
 3. Konsumentem jest Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierający Umowę na uczestnictwo w Szkoleniu do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Uczestnikiem Szkolenia jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która została zgłoszona do wzięcia udziału w Szkoleniu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Szkolenie rozumiane jest jako szkolenie zawarte w Ofercie Organizatora, na stronie https://pawelczerwinski.com/flipy (dalej: Oferta).
 6. Formularz rejestracyjny oznacza formularz dostępny na stronie https://pawelczerwinski.com/flipy oraz https://pawelczerwinski.com/rezerwacja za pośrednictwem którego Usługobiorca dokonuje zapisu na wybrane Szkolenie.
 7. Organizator przeprowadza Szkolenia w zakresie i terminie wskazanym w Ofercie.

§2. Zawarcie Umowy

 1. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Usługobiorcę z Regulaminem, jego akceptacja oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego online na wybrane Szkolenie, dostępnego na stronie https://pawelczerwinski.com/flipy oraz zapłata wynagrodzenia za wybrane Szkolenie.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.

§3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Uczestnikowi Szkolenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. od 2 – 4 poniżej.
 2. Rezygnacja z udziału Uczestnika w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów, może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail:kontakt@pawelczerwinski.com) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia. Odstąpienie od Umowy następuje w chwili potwierdzenia otrzymania oświadczenia woli Usługobiorcy przez Organizatora.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym paragrafie, uiszczone na rzecz Organizatora wynagrodzenie zostanie przez niego zwrócone w całości na rachunek bankowy, który Usługobiorca wykorzystał do uiszczenia wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy.
 4. Całkowita lub częściowa nieobecność na Szkoleniu Uczestnika, którego uczestnictwo zostało opłacone przez Usługobiorcę, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za Szkolenie wobec Organizatora.

§4. Zmiany terminu lub odwołanie Szkolenia.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności, w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia w terminie do 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności, w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia w ramach tego samo miasta, nie później niż do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca i/lub terminu Szkolenia lub odwołaniu Szkolenia zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. W przypadku zmiany terminu Szkolenia Uczestnik otrzyma minimum 2 alternatywne terminy do wyboru.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu Szkolenia.

§5. Zapłata za szkolenie

 1. Organizator pobiera od Usługobiorcy wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w wybranym Szkoleniu przez Uczestnika Szkolenia. Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ceną Szkolenia wskazaną w Ofercie i stanowi iloczyn tej ceny i liczby zgłoszony przez Usługobiorcę Uczestników Szkolenia.
 2. Wynagrodzenie z tytułu Szkolenia może obejmować: koszt organizacji, komplet materiałów, certyfikat, przerwy kawowe, obiad oraz koszt wynajęcia sali, chyba że opis Szkolenia w Ofercie stanowi inaczej. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora nie obejmuje w szczególności kosztów zakwaterowania, dojazdu do miejsca w którym odbywa się Szkolenia i kosztów związanych z parkingiem na terenie obiektu, w którym odbywa się Szkolenie .
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia w wybranej przez siebie formie spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W przypadku gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w Szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Usługobiorca oświadczy iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Usługobiorcy do udziału w Szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora.
 5. W momencie zawarcia Umowy Organizator niezwłocznie wystawi fakturę na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktury na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przez Usługobiorcę.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji/zniżek w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyn

§6. Reklamacje

 1. Uczestnik lub Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Szkolenia w terminie 7 dni od dnia, w którym Szkolenia się odbyło.
 2. Reklamacje można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pawelczerwinski.com. Zaleca się podanie przez Uczestnika lub Usługobiorcę w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§7. Wykorzystanie Wizerunku

 1. W przypadku Szkoleń rejestrowanych środkami audio-video, Usługobiorca/Uczestnik wysyłając swoje zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację.
 2. Uczestnik Szkolenia wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby jego wizerunek został wykorzystany przez Organizatora w przygotowanych przez Organizatora po Szkoleniu Materiałach, w tym materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących działalności Organizatora związanej z przeprowadzonym Szkoleniem. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika Szkolenia, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
 • wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
 • wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 • wykorzystanie na stronach internetowych Organizatora, Kanałach społecznościowych Organizatora;
 • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 • publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wykorzystanie fragmentów Materiałów do celów promocyjnych i reklamy Wydarzeń Organizatora.

§8.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z organizacją Szkolenia jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych w celu zapisania się na Szkolenie jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne do skorzystania ze Szkolenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie https://pawelczerwinski.com/polityka-prywatnosci.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z Uczestnikiem Szkolenia lub Usługobiorcą w celu uzyskania opinii o Szkoleniu.
 3. Uczestnik lub Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur.
 4. Usługobiorca będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Organizatora. Może m.in. zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Uczestnik lub Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia:27.08.2020
Przewiń do góry